Tưới nước tự động: Bộ điều khiển 1 kênh bằng điện thoại ES01s (750k)