EV04 – Thiết bị điều khiển hệ thống tưới cây tự động từ xa 1 bơm – 4 van điện từ