Báo động khẩn cấp tại chỗ và qua điện thoại dành cho người ở 1 mình