EV04B- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN THOẠI 1 BƠM 4 VAN TỪ