LZ4V-Tủ điều khiển từ xa dùng SIM, 1 bơm 4 van từ 24VDC