EX04w – Bộ mở rộng 4 đầu ra qua wifi kết với EW03 và EW05 mở rộng lên đến 35 và 37 đầu ra