ES03 – Điều khiển thiết bị, hệ thống tưới cây tự động bằng điện thoại từ xa
ES01 Plus – Điều khiển hệ thống tưới cây tự động bằng Smartphone từ xa